Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 05-06 6.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру, шулай ук «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2014 елның 30 октябрендәге 51-167 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белеш

Скачать
№ 05-07 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 51-168 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 03-09 2020 елның 20 октябреннән
«Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Зур Афанас авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек тәртибе турында» Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 08-16 2020 елның 17 июне
Дүртенче чакырылыш Афанас авыл җирлеге Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында

Скачать
№ 07-14 2020 елның 25 мае
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының 2014 елның 18 февралендәге 42-148 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлегендә бюджет төзелеше һәм бюджет ...

Скачать
№ 04-09 19.03.2020 ел
Афанас авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 17-34 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 03-06 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 03-08 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының 2012 елның 25 декабрендәге 28-111 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 21-29 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 08-18 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 15-20 2019 елның 18 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 11-16 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 11-16 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 10-15 2019 елның 25 июленнән
Афанас авыл җирлеге Советының 2005 елның 28 декабрендәге 18 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 10-13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 51-167 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10-12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 51-168 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10-14 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 08-17 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 05-07 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 02-03 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 17-36 от 19.12.2018
Афанас авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 08-17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 17-35 от 19.12.2018
Афанас авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 08-18 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 17-34 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 17-33 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать