№ 05-07 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 02-03 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 17-36 от 19.12.2018
Афанас авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 08-17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 17-35 от 19.12.2018
Афанас авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 08-18 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 17-34 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 17-33 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Афанас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать