№ 10 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 9 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 от 31.01.2019 г.
Афанас авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гаранти-яләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать