№ 19 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 12 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр ...

Скачать
№ 12 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 10 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 9 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 от 31.01.2019 г.
Афанас авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гаранти-яләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать